ດາວໂຫຼດແອັບ


ແພັກເກັດທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ

Free

ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 1 ສາຂາ

ຈັດການເມນູອໍ້ເດີ້

ເຊັກບິນ

ຈັດການສາງ

ລາຍງານ

ຕັ້ງຄ່າ

ຕັ້ງຄ່າໂຕະ

ສັ່ງອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂໃບບິນ

ເພີ່ມສິນຄ້າ

ແກ້ໄຂສິນຄ້າ

ລຶບສິນຄ້າ

ເພີ່ມໂຕະ

ແກ້ໄຂໂຕະ

ລຶບຂໍ້ມູນໂຕະ

ສາມາດຈັດການຄິວ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ເພີ່ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ແກ້ໄຂລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ

ລຶບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ລາຍງານການຂາຍ

ຟຣີ

Silver

ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 3 ສາຂາ

ຈັດການເມນູອໍ້ເດີ້

ເຊັກບິນ

ຈັດການສາງ

ຈັດການບານໍ້າ

ຈັດການຄົວ

ລາຍງານ

ຕັ້ງຄ່າ

ຈັດການຜູ້ໃຊ້

ຈັດການສິດນໍາໃຊ້ລະບົບ

ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້

ເພີ່ມສິດ

ຕັ້ງຄ່າໂຕະ

ສັ່ງອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂໃບບິນ

ແກ້ໄຂຜູ້ໃຊ້

ລຶບຜູ້ໍໃຊລະບົບ

ແກ້ໄຂສິດນໍາໃຊ້ລະບົບ

ລຶບສິດ

ເພີ່ມສິນຄ້າ

ແກ້ໄຂສິນຄ້າ

ລຶບສິນຄ້າ

ເພີ່ມໂຕະ

ແກ້ໄຂໂຕະ

ລຶບຂໍ້ມູນໂຕະ

ສາມາດຈັດການຄິວ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ເພີ່ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ແກ້ໄຂລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ

ລຶບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ລາຍງານລວມ

ລາຍງານສີນຄ້າໄດ້ຂາຍດີ

ລາຍງານລາຍຮັຍ-ລາຍຈ່າຍ

ຄົ້ນຫາແຕ່ວັນທີຫາວັນທີ

ລາຍງານຕາມພະນັກງານ

ຄົ້ນຫາແຕ່ວັນທີຫາວັນທີ

ລາຍງານການຂາຍ

ລາຍງານສິນຄ້າຂາຍດີຕາມສາຂາ

ລາຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມສາຂາ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຕາມພະນັກງານ

ລາຍງານຕາມສາຂາ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

Golden

ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 5 ສາຂາ

ຈັດການເມນູອໍ້ເດີ້

ເຊັກບິນ

ຈັດການສາງ

ຈັດການບານໍ້າ

ຈັດການຄົວ

ລາຍງານ

ຕັ້ງຄ່າ

ຈັດການຜູ້ໃຊ້

ຈັດການສິດນໍາໃຊ້ລະບົບ

ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້

ເພີ່ມສິດ

ຕັ້ງຄ່າໂຕະ

ສັ່ງອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂໃບບິນ

ແກ້ໄຂຜູ້ໃຊ້

ລຶບຜູ້ໍໃຊລະບົບ

ແກ້ໄຂສິດນໍາໃຊ້ລະບົບ

ລຶບສິດ

ເພີ່ມສິນຄ້າ

ແກ້ໄຂສິນຄ້າ

ລຶບສິນຄ້າ

ເພີ່ມໂຕະ

ແກ້ໄຂໂຕະ

ລຶບຂໍ້ມູນໂຕະ

ສາມາດຈັດການຄິວ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ເພີ່ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ແກ້ໄຂລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ

ລຶບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ລາຍງານລວມ

ລາຍງານສີນຄ້າໄດ້ຂາຍດີ

ລາຍງານລາຍຮັຍ-ລາຍຈ່າຍ

ຄົ້ນຫາແຕ່ວັນທີຫາວັນທີ

ລາຍງານຕາມພະນັກງານ

ຄົ້ນຫາແຕ່ວັນທີຫາວັນທີ

ລາຍງານການຂາຍ

ລາຍງານສິນຄ້າຂາຍດີຕາມສາຂາ

ລາຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມສາຂາ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຕາມພະນັກງານ

ລາຍງານຕາມສາຂາ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

Diamond

ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 10 ສາຂາ

ຈັດການເມນູອໍ້ເດີ້

ເຊັກບິນ

ຈັດການສາງ

ຈັດການບານໍ້າ

ຈັດການຄົວ

ລາຍງານ

ຕັ້ງຄ່າ

ຈັດການຜູ້ໃຊ້

ຈັດການສິດນໍາໃຊ້ລະບົບ

ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້

ເພີ່ມສິດ

ຕັ້ງຄ່າໂຕະ

ສັ່ງອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂອໍ້ເດີ້

ແກ້ໄຂໃບບິນ

ແກ້ໄຂຜູ້ໃຊ້

ລຶບຜູ້ໍໃຊລະບົບ

ແກ້ໄຂສິດນໍາໃຊ້ລະບົບ

ລຶບສິດ

ເພີ່ມສິນຄ້າ

ແກ້ໄຂສິນຄ້າ

ລຶບສິນຄ້າ

ເພີ່ມໂຕະ

ແກ້ໄຂໂຕະ

ລຶບຂໍ້ມູນໂຕະ

ສາມາດຈັດການຄິວ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ເພີ່ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ແກ້ໄຂລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ

ລຶບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ລາຍງານລວມ

ລາຍງານສີນຄ້າໄດ້ຂາຍດີ

ລາຍງານລາຍຮັຍ-ລາຍຈ່າຍ

ຄົ້ນຫາແຕ່ວັນທີຫາວັນທີ

ລາຍງານຕາມພະນັກງານ

ຄົ້ນຫາແຕ່ວັນທີຫາວັນທີ

ລາຍງານການຂາຍ

ລາຍງານສິນຄ້າຂາຍດີຕາມສາຂາ

ລາຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມສາຂາ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຕາມພະນັກງານ

ລາຍງານຕາມສາຂາ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ